Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Kirkemateriale i kommunearkiv

Publisert 6. november 2011 av Pål Langøien

Arkiv etter kirkelige institusjoner er veldig etterspurt og populært blant arkivinteresserte personer. Her ser vi på arkivet etter Orkdal kirkekontor. Vi kan se hvordan signaturen til en av Norges fremste arkitekter midt på 1800-tallet havnet i bygda, hvordan store og små private bidrag var med og realiserte nybygg av kirke, at amerika-emigranter ikke glemte dem som lå i norsk jord og hvordan en norsk rekrutt endte opp med å bygsle fem gravplasser.

Opprinnelig publisert 6.11.2011.

Det meste av kirkens arkiver som kirke-, klokke- og kommunikantbøker, sjeleregistre, attestsamlinger og kongelige bevillinger blir avlevert til Statsarkivet. For den lokalhistorieinteresserte er det likevel av interesse å vite, at det også finnes arkiv etter kirken i kommunens arkivbeholdning.

Den som leter her vil finne arkiver etter menighetsråd, lønningsutvalg, kirketilsyn og kirkeverge. Forhandlingsprotokoller, journaler, korrespondanse, regnskaper og kirketegninger er blant materiale som vil finnes der. Derfor vil vi denne måneden gi publikum noen smaksbiter fra arkivet etter kirkevergen i Orkdal. Vi håper de faller i smak.

I forbindelse med forberedelsene til ombygging av Svorkmoe kirke, ble Christian Heinrich Grosch (1801-1865) rådspurt. Han var byplansjef i Kristiania og Norges fremste og mest produktive arkitekt i første del av 1800-tallet. Her ser vi hans anbefaling om å bruke arkitekt Wulvigs forslag til ombygging. Man rådførte seg altså med den arkitekten som hadde tegnet de fleste offentlige bygg i Christiania.

Korrespondansen inneholder enkelte av Wulvigs tegninger og forklaring for alle, samt Groschs uttalelse om Wulvigs tegninger.

Grosch’s uttalelse om tegningene:

[Brev fra Grosch 1859]

Anbefalingens første side.

[Brev fra Grosch 1859]

Anbefalingens andre side.

Transkripsjon av innledning og avslutning av Grosch’s brev:
«Til
Direktionen for den Kongelige Norske Kunst og Tegneskole
[…]
Efter foregaaende bruger jeg frihed at henstille til Mhrr at anbefale tegningerne til
aprobation, med paalæg om mueligt at foretage ovenomtalte forandringer med Taget.
De imodtagne Tegninger og Documenter ga han med tilbage.
Christiania den 27de Octbober 1859
Ærbødigst
C. H. Grosch»

(”Mhrr” er en sammenskriving for ”mine herrer”.)

Wulvigs tegninger:

Wulvigs 3. skisseblad

Wulvigs 5. skisseblad

1. skisseblad

Wulvigs 6. skisseblad

 Wulvigs beskrivelse av tegningene:

[Wulvigs beskrivelse av tegningene]

Beskrivelsens første side.

[Wulvigs beskrivelse av tegningene]

Beskrivelsens andre side.

Private bidrag til oppførelse av ny kirke var vanlig. Her et dokument knyttet til kirkebygging på Orkdalsøren. Allmuen ble oppfordret til å bidra, noe mange gjorde. Listen viser at 340,- kroner ble samlet inn.

[Liste over donatorer]

Listens første side.

[Liste over donatorer]

Listens andre side.

Herman Levanger var en utvandrer til Amerika som ikke glemte sine røtter. I et brev datert 5. november 1889, understreker han tydelig hvor viktig det er for ham å sikre sine foreldres ettermæle. Dette ved å ansøke om nærmest å få gravplassen til odel og eie til evig tid.

Han tilbyr seg også å koste ny altertavle i forbindelse med de større reparasjoner i Orkdalen hovedkirke. Han foreslår også at den utføres av altertavlemaler Bruun i Christiania. Motivet skulle være en kopi av Tidemands ”Jesu oppstandelse” fra Bragernes kirke i Drammen.

Fogd Richter har tilført sine forslag om både gravstedet og altertavlen i brevet. Fogdens innspill er dater 25. november.

Levangers brev er et svar på en henvendelse fra herredsstyret. Hva den originale henvendelsen egentlig dreier seg om, synes noe uklart for både mottaker og avsender. Her kan du lese hele brevet og gjøre deg opp din egen mening.

[Brevets første side]

Brevets
første side.

[Brevets andre side]

Brevets
andre side.

[Brevets tredje side]

Brevets
tredje side.

[Brevets fjerde side]

Brevets
fjerde side.

Rekrutt Hengslo sendte i 1908 en ansøkning om å få bygsle i alt fem gravplasser. Disse hadde han sett seg ut ”sidste Søndag”. Betalingen skulle han ordne så fort han var ferdig med rekruttskolen. Hele søknaden, som er stilet til fanejunker Aune, er gjengitt her:

[Hengslos brev]

Hengslos brev.

Kilde: Orkdal kommune I, kirkekontor (TIKA/A-1751/Æ/Æa-L0001)
Research og tekst: Roger Buan-Krognes og Pål K. Langøien/IKA Trøndelag 2010

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...